Referenssejämme

Autamme asiakkaitamme asiakaslähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä hyödyntämällä tarpeeseen parhaiten sopivia menetelmiä. Palvelumme ovat räätälöitävissä liiketoiminnan tarpeisiin toimialasta riippumatta.

Case: Kiilto – Hintajousto kodinpuhdistuskategoriassa

Kumppanina nSight on todella asiakaslähtöinen ja näkemyksellinen kohtaamaan asiakkaan tarpeen. Yhteistyö muodostui hyväksi kumppanuudeksi ja tutkimuskokonaisuuden läpivienti sujui suunnitellusti ja saimme tulevaisuuttakin varten luotettavan kumppanin kuluttajaymmärryksen lisäämiseksi eri kategorioissa.

Kaisa Tuppura, Head of Marketing

Kiilto on suomalainen perheyritys, joka tuottaa kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella. Kiilto on markkinajohtaja etenkin kuluttajille suunnatuissa kodin puhdistustuotteissa. Vastatakseen tuotevalikoimallaan entistäkin paremmin kuluttajien muuttuviin tarpeisiin, Kiilto halusi syventää ymmärrystään kuluttajien käyttäytymisestä puhdistuskategoriassa. Ymmärrystä lähdettiin hakemaan etenkin kuluttajien ostopäätöksiä ohjaavista tekijöistä sekä asiointikokemuksesta ja navigoinnista myymälähyllyllä, mutta myös tietoa kuluttajien hintaherkkyydestä kategoriassa.

Monivaiheisen kokonaisuuden kautta kokonaisvaltaiseen näkemykseen

Me nSightilla pääsimme luomaan tätä ymmärrystä yhdessä Kiilto-tiimin kanssa ja kokonaisvaltainen ymmärrys muodostettiin monivaiheisen tutkimuskokonaisuuden kautta, jossa analyysiin haettiin syvyyttä hyödyntämällä kehittyneempiä kvantitatiivisia menetelmiä, kuten rakenneyhtälömallinnusta, Conjoint- sekä MaxDiff-analyysejä. Kvantitatiivisiin kyselytutkimuksiin yhdistettiin myös behavioraalisen tutkimuksen elementtejä hyödyntämällä myös virtuaalista myymäläympäristöä. Tässä kansainvälisesti laajasti käytetyssä menetelmässä vastaajat ohjataan ostoksille virtuaaliseen hypermarketiin, jossa todellista asiointikokemusta ja myymäläkäyttäytymistä voidaan jäljitellä kustannustehokkaasti. Ostopäätöksiin keskittyvän osion kautta syvennettiin ymmärrystä siitä, miten kuluttajat tekevät päätöksiä kategoriassa ja millaisena ostokokemus ja navigointi hyllyllä näyttäytyvät.

Hintajoustotutkimus luo varmuutta päätöksentekoon

Osana tutkimuskokonaisuutta toteutimme hintajoustotutkimuksen Conjoint-analyysiä hyödyntäen. Conjoint-analyysi on kaikkein luotettavin tapa tutkia hinnoittelun vaikutusta tuotteiden kysyntään. Niin kutsutussa ’choice based conjoint’-analyysissä kuluttajilta ei kysytä suoraan mikä hinta koetaan houkuttelevimpana tai miten paljon he ovat valmiita maksamaan, vaan kuluttajat asetetaan aitoa valintatilannetta simuloivaan tilanteeseen, jossa he tekevät valintoja erilaisten tuoteominaisuuksien ja hintapisteiden välillä. Tämä moninaisuus tuottaa suoraan kysymiseen verrattuna selvästi monipuolisempaa ja luotettavampaa dataa. Analyysi mahdollistaa kysynnän muutosten ennustamisen, jos hinta tai muut tutkitut tuoteominaisuudet muuttuvat. Analyysin myötä oli mahdollista määrittää kuluttajakysynnän näkökulmasta otimaalinen hinta Kiillon puhdistussuihkeille.

Lue lisää asiakkaan ajatuksia tutkimuskokonaisuudesta täältä.

Case: Mondelez – Tutkimusta kasvustrategian tueksi

On ollut ilo tehdä yhteistyötä nSightin kanssa. nSight ei toimita vain dataa vaan menee askeleen pidemmälle muuntaen kuluttajalähtöisen tiedon aidoiksi insighteiksi ja strategisiksi toimenpiteiksi. Työ antoi meille tärkeää faktapohjoista kuluttaja- ja markkinaymmärrystä tukemaan ja osittain muokkaamaan strategisia valintojamme. Arvostan nSight-tiimin liiketoimintalähtöisyyttä ja pyrkimystä korkeaan laatuun, se näkyi ja tuntui läpi projektin!

Tiina Sell, Toimitusjohtaja, Mondelez Finland

Maailman suurin suklaavalmistaja Mondelez on tehnyt kansainvälisesti uuden strategisen linjauksen nostaen maaorganisaatiot aiempaa keskeisempään rooliin. Tavoitteena on vahvistaa paikallisen markkina- ja kuluttajaymmärryksen merkitystä ja tunnistaa kuluttajalähtöiset prioriteetit portfolion kehittämiselle, myynnille sekä markkinoinnille. Suomen organisaation ryhtyessä rakentamaan uutta kasvustrategiaa, tunnistettiin tarve vahvistaa ymmärrystä suomalaisista suklaan kuluttajista ja heidän tarpeistaan.

Lähdimme ratkomaan haastetta kolmivaiheisen kokonaisuuden kautta, iteratiivisesti edeten. Aloitimme kattavalla kategoriatutkimuksella luodaksemme kokonaisvaltaisen kuvan suomalaisista suklaankuluttajina ja tunnistaaksemme Mondelezin avainbrändeille kasvun kannalta keskeiset kohderyhmät. Seuraavassa vaiheessa sukelsimme pääkohderyhmään laadullisin menetelmin, verkkoyhteisöä hyödyntäen. Osallistujien mielenmaisemia, käyttäytymistä  ja suhdetta brändeihin tarkasteltiin moninaisten tehtävien kautta, he mm. kirjoittivat suklaapäiväkirjaa, leikkivät vakoilevansa perheensä suklaankäyttöä, kävivät kaupassa tutkailemassa suklaahyllyä ja kirjoittivat rakkauskirjeet suklaabrändille. Lopuksi vielä määrällistimme tästä rikkaasta datasta tehdyt löydöt ja oivallukset kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Lisäksi teimme ns. driver-analyysin rakenneyhtälömallinnusta hyödyntäen saadaksemme kaiken hyödyn irti kerätystä datasta. Mallinnuksen kautta tunnistimme keskeisimmät suklaan ostamista ohjaavat tekijät eri ostotilanteet huomioiden.

Näiden vaiheiden kautta muodostimme yhdessä Mondelez tiimin kanssa kokonaisvaltaisen ymmärryksen siitä, mikä on suklaan rooli suomalaisten arjessa, mitä tilanteita, tarpeita ja odotuksia siihen liittyy, mitkä tekijät ohjaavat ostopäätöstä ja millainen suhde kuluttajilla on eri suklaabrändeihin. Kokonaisuuden ansiosta pystyimme yhdessä määrittelemään tärkeimmät kehitysalueet ja suuntaviivat kasvustrategian tueksi, niin brändien, portfolion, markkinoinnin kuin kampanjoinninkin näkökulmasta.

Case: Metsä Tissue – Serlan portfoliokehitys

Olen tyytyväinen, että valitsimme kumppaniksi nSightin. Heidän asiantuntemuksensa näkyi sekä projektin suunnittelussa että toteutuksessa. Selkeä ja helposti hyödynnettävä raportti ja ennen kaikkea syvälliset johtopäätökset ja suositukset olivat meille todella arvokkaita ja auttoivat päätöksenteossa. Yhteistyö oli myös muuten mukavaa ja mutkatonta!

Marja Inkala, Market Insight Manager

Serla on yksi Pohjoismaiden tärkeimmistä pehmopaperibrändeistä. Tehdäkseen sen portfolioon ja kehittämiseen liittyviä päätöksiä, Metsä Tissue halusi kuulla käyttäjien kokemuksia ja toiveita kategoriaan ja tuotteisiin liittyen.

Saadaksemme tarvittavaa ymmärrystä ja keskustelua käyttäjien kanssa, toteutimme kotikäyttötestin Serla tuotteilla sekä Suomessa että Ruotsissa. Sen lisäksi, että osallistujat kertoivat kokemuksistaan kotiin lähetetyistä tuotteista online-keskustelualustalla, he jakoivat ajatuksiaan kategoriasta myös laajemmin.

Kotikäyttötestin havaintojen ja tulosten perusteella Metsä Tissue pystyi jatkamaan portfolioon liittyvää päätöksentekoprosessia selkeät mahdollisuudet ja uhat mielessä.

Case: Valio – Kasvipohjaisten lihankorvikkeiden kategoriakäyttö

nSight toteutti vaativan tutkimuskokonaisuuden ammattitaitoisesti aina tutkimuksen suunnittelusta tulospresentaatioon saakka. Tulokset oli analysoitu perusteellisesti ja raportissa oli nostettu keskeiset insightit selkeästi esille. Oli ilo työskennellä näkemyksellisten, tehokkaiden ja mukavien nSightilaisten kanssa!

Laura Penttilä, Consumer Insight Manager

Kasvipohjaisten lihankorviketuotteiden kysyntä on kasvanut hurjaa vauhtia viime vuosina. Tarjotakseen yhä parempia ratkaisuja kuluttajien muuttuviin ruokailutottumuksiin, Valio halusi syventää ymmärrystään kasvipohjaisten lihankorvikkeiden kategoriakäytöstä sekä niihin liittyvistä tarpeista ja toiveista.

Jotta tulokset palvelisivat myös Food service -puolen liiketoimintaa, tutkimuskokonaisuudessa huomioitiin kattavasti sekä kuluttajien että ammattikeittiöiden näkökulmat kategorian suhteen. Tiedonkeruu toteutettiin kvantitatiivisten kyselytutkimuksien avulla kuluttajien ja ammattikeittiöiden edustajien keskuudessa. Analyysivaiheessa tuloksiin haettiin vielä syvyyttä tunnistamalla erot asenteissa eri kuluttajaryhmien välillä sekä tarkastelemalla tuloksia sekä julkisen että kaupallisen puolen toimijoiden tarpeiden kautta.

Tutkimuskokonaisuuden kautta Valio sai arvokasta tietoa kasvipohjaisten lihankorvikkeiden tuote- ja portfoliokehityksen tueksi. Näkemyksellisten tulosten kautta Valio sai konkreettisia suosituksia jopa tuoteominaisuuksien optimointiin. Lisäksi kokonaisuus tarjosi polttoainetta Valion liiketoiminnan kehittämiseen laajemminkin tarjoamalla ymmärrystä kategoriaan liittyvistä keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Case: Delipap

Delipap on viimeisen kymmenen vuoden aikana vahvistanut asemansa Suomen vaippamarkkinoilla Muumi Baby –vaipoillaan. Tavoitteena on jatkaa kasvua ja vahvistaa vastuullisen, Suomessa valmistetun ja hiilineutraalin vaipan tunnettuutta ja vetovoimaa entisestään. Pääsimme tuottamaan ymmärrystä vaippaikäisten lasten vanhempien näkemyksistä, tarpeista ja odotuksista tämän työn tueksi laajan kyselytutkimuksen avulla.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää erityisesti nykyisiä Muumi Baby -vaippojen ostajia ja heidän ostopäätöksiinsä vaikuttavia tekijöitä. Halusimme myös ymmärtää Muumi Baby – brändimielikuvaa sekä testata kehityssuuntia ja niiden kiinnostavuutta kohderyhmän silmissä sekä tunnistaa mahdollisia kehityssuunnitelmiin liittyviä riskejä.

Näkemys kuluttajien tarpeista, päätöksenteosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä brändimielikuvaan liittyvistä mahdollisuuksia antoi Delipapille hyvät eväät Muumi Baby -brändin kehitystyölle. Kuluttajien vastaanotto suunnitelmille oli erinomaisen hyvä ja tunnistettuamme brändityön kannalta keskeisten teemojen ohella myös keinot uudistukseen liittyvien riskien minimoimiseksi, on Delipapilla erinomaiset edellytykset edelleen vahvistaa asemaansa vaippakategoriassa.

Case: TEK

Tekniikan Akateemiset TEK oli uudistamassa brändi-identiteettiään, äänensävyään sekä visuaalista ilmettään tavoitteena kirkastaa sitä mikä TEK on, miten TEK puhuu sekä miltä TEK näyttää. 

Ennen etenemistä brändi-identiteettityössä pidemmälle, haluttiin suunniteltuja konsepti-prototyyppejä testata TEKin kohderyhmällä – sekä nykyisillä että potentiaalisilla jäsenillä. Testauksella haluttiin varmistaa suunnitelmien vievän TEKiä haluttuun suuntaan ja uudistuneen brändin näyttäytyvän kiinnostavana kohderyhmän silmissä. 

Toteutimme konseptitestin verkkokyselyn avulla selvittääksemme kohderyhmän suhtautumista suunniteltuihin konsepti-prototyyppeihin.

Konseptitesti loi ymmärrystä siitä, miten eri prototyyppien viestit koettiin, kuinka onnistuneesti ne viestivät TEKille tärkeistä arvoista ja miten konsepteja voitaisiin kehittää edelleen.  Testi antoi selvät suuntaviivat jatkojalostukselle ja siten varmisti työn onnistumisen suhteessa tavoitteisiin.

Case: Sato

Kyselyn kehittäminen yhteistyössä nSightin kanssa oli vaivatonta ja varmaa. nSightin henkilöstön ammattiosaaminen ilmeni selkeinä ehdotuksina ja ennakoivana asenteena. Suosittelen lämpimästi nSightia vastaaviin projekteihin.

Mari Lindholm, Customer Insight Manager

SATO oli kehittämässä uutta markkinointikonseptiaan ”Epätäydellisen täydelliset kodit” kannustaakseen suomalaisia ​​olemaan kotipositiivisempia, koska ei ole yhtä oikeaa tapaa elää omassa kodissa.

Uuden konseptin lanseeraamiseksi SATO halusi tietää, mitä suomalaiset ajattelevat kodeistaan. Työskentelemällä tiiviissä yhteistyössä SATOn tiimin ja luovan toimiston kanssa teimme kotipositiivisuustutkimuksen, josta saimme tärkeää tietoa ja näkemyksiä prosessin tueksi.

Kyselyn mukaan esimerkiksi lähes puolet vastaajista tuntee ainakin joskus kotihäpeää ja jopa viidesosa aina tai usein. Jotkut häpeävät, että eivät ole sisustaneet kotiaan tarpeeksi tai kokevat, että sisustuksen tulisi olla hienompaa. Yleisimmin tyytymättömyys ja häpeä kuitenkin liittyvät kodin sotkuihin tai epäjärjestykseen.

Tutkimustulosten avulla SATO pystyi lisäämään tietoisuutta kotipositiivisuudesta ja julkisti uuden konseptinsa syksyllä 2020.

Case: Helen

Helen oli äskettäin uudistanut brändi-identiteettinsä, mutta sen jatkokehitykselle ja -jalostukselle oli edelleen tarvetta.
Auttaaksemme Heleniä kehittämään brändin identiteettiä teimme pikakyselyn, joka syvensi ymmärrystä siitä, miten Helenin brändi tällä hetkellä mielletään. Lisäksi selvitimme, mitkä brändi-identiteettiin liittyvät visuaalisen ilmeen piirteet ovat tehokkaimpia herättämään kiinnostusta Heleniä kohtaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka hyvin Helenin eri yhteyspisteet välittävät tavoitellun brändikuvan ja tunnistettiin olennaisimmat eroavuudet eri yhteyspisteiden välillä.

Tutkimus antoi arvokasta tietoa tärkeimmistä visuaalisen ilmeen ominaisuuksista, joiden varaan Helenin kannattaa rakentaa brändi-identiteettiään.

Case: Orkla

Halusimme saada palautetta ja ideoita kohderyhmään kuuluvilta naisilta koskien uutta uimapukumallistoamme. nSight toteutti lyhyessä ajassa ketterin menetelmin tarpeisiimme vastaavan kyselyn. nSightin kanssa tehdyn yhteistyön ansiosta voimme olla varmoja siitä, että uudet uimapukumallimme vastaavat naisten toiveisiin ja tarpeisiin. Suosittelen mielelläni nSightia ja heidän palveluitaan!

Annina Kaitemo, tuotepäällikkö

Finnwear oli suunnittelemassa uimapukumallistonsa päivittämistä ja halusi tuoda markkinoille uusia malleja.

Koska kyseessä on kuluttajavetoinen organisaatio, Finnwear halusi saada palautetta kohderyhmältä uusista malleista ennen päätöksentekoa. Siksi toteutimme kohderyhmälle verkkokyselyn ja annoimme vastaajille tilaisuuden kertoa ajatuksiaan.

Opimme, että ennen kaikkea suomalaiset naiset haluavat uimapuvun tai bikinit, jotka imartelevat heidän vartalonsa muotoja, mutta peittävät myös itseluottamusta haittaavat ongelma-alueet. Uimapuvun ei myöskään pitäisi olla tylsä eikä liian räikeä, vaan tyylikäs ja kaunis.

Saavutettu ymmärrys ja yksityiskohtaiset arviot kustakin mallista antoivat Finnwearille mahdollisuuden kehittää mallistoaan edelleen, jotta yritys voisi varmistaa positiivisen vastaanoton lanseerauskeväänä 2022.