Seure – Kuinka saada enemmän irti tiedosta

Yhteistyö nSightin kanssa on ollut erittäin toimivaa ja mutkatonta. Ammattimainen ja kokenut tiimi on tuonut mukanaan meille aivan uudenlaista ajattelua ja näkökulmaa tutkimustulosten hyödyntämiseen. nSight on oiva esimerkki kumppanista, joka ei vain toteuta vaan tekee meistä parempia.

Ilari Viippola, strategia- ja brändijohtaja, Seure

Kaupunkien ja hyvinvointialueiden omistama ja omistajilleen henkilöstöpalveluita tarjoava Seure on pitkään nojannut toiminnassaan tiedolla johtamiseen. Seurella on totuttu operatiivisessa johtamisessa hyödyntämään niin liiketoimintadataa kuin erilaista tutkimustietoa. Tämä näkyy mm. pitkälle vietyjen kysyntää ja tarjontaa ennustavien analytiikkamallien muodossa. Operatiivisen toiminnan lisäksi tietoa käytetään strategisemmalla tasolla päätöksenteon tukena.  Samaan aikaan oli kuitenkin tunnistettu selkeä mahdollisuus tiedon entistä tehokkaampaan hyötykäyttöön. Tunnistetut kehityskohdat ovat useimmille organisaatioille tuttuja: esimerkiksi tiedon löydettävyydessä ja sisäisessä tiedonjaossa koettiin olevan parannettavaa, samoin kerätyn tiedon hyödynnettävyydessä ja hyödyntämisen tavoissa.

Näistä lähtökohdista käynnistimme yhdessä tutkimustoiminnan kehitysprojektin. Projektin ensimmäisenä tavoitteena oli täsmentää millaisia tarpeita ja odotuksia liiketoiminnalla on suhteessa tutkimusdataan ja sen hyödyntämiseen. Tätä oleellisen tiedon kartoitusta tehtiin haastatteluilla, joiden yhteydessä tunnistettiin samalla nykyisen toimintatavan vahvuudet ja määriteltiin kehityskohteet. Haastatteluista muodostunut kokonaiskuva ja kehityskohteet validoitiin ja priorisoitiin yhdessä projektitiimin kanssa.  

Työn lopputuloksena syntyi tulevan kehitystyön suuntaviivat seuraavalle kahdelle vuodelle määrittävä tiekartta, joka ottaa prioriteettien ohella huomioon myös kehitystoimenpiteiden keskinäiset riippuvuussuhteet. Suunnitelmassa otetaan kantaa tutkimusten käytännön toteutusten lisäksi tiedon jakeluun, tutkimustoiminnan johtamiseen ja resurssointiin, järjestelmiä koskevien muutosten määrittelyyn sekä tiedon hyödyntämisen seurantaan. Määrittelytyön rinnalla toteutimme myös Seuren vuotuiset asiakas- ja henkilöstötutkimukset. Toteutuksen ohella työssä koeponnistettiin tulevia toimintatapoja niin tutkimusten teknisen toteutuksen, raportoinnin kuin tiedon jakamisenkin suhteen.  

Projektin päätteeksi Seurelle piirtyi selkeä kuva siitä, miten sen tutkimustoimintaa tullaan seuraavien vuosien aikana kehittämään. Tältä pohjalta tietoa voidaan hyödyntää entistäkin automatisoidummin, systemaattisemmin ja laaja-alaisemmin liiketoiminnan kehityksessä.  Seuren strategia- ja brändijohtaja Ilari Viippola kuvaa projektin merkitystä: ”Seure panostaa strategiassaan tiedolla johtamisen voimaan. Asiakaskumppanuuksien ja työntekijäkokemuksen kehittäminen perustuu tarkkaan ymmärrykseen eri osapuolten tarpeista ja odotuksista. Meille on ensiarvoisen tärkeää tuottaa käyttökelpoista tietoa ja varmistaa tiedon pohjalta toimiminen eri puolilla organisaatiota.”