Palvelumme

Tuotamme asiakkaillemme enemmän kuin pelkkää tietoa markkinasta, asiakkaista tai loppukäyttäjistä. Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa aitoa, tietoon perustuvaa ymmärrystä, ja autamme heitä tekemään tiedon pohjalta päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Ymmärrykseen perustuva lähestymistapa toimii erityisen hyvin esimerkiksi silloin, kun tavoitteena on löytää uusia kasvumahdollisuuksia, rakentaa vahvempia brändejä, kehittää parempia tuotteita ja palveluita, parantaa markkinointiviestinnän tehokkuutta, tai kehittää asiakas- tai työntekijäkokemusta.

Vahva markkinaymmärrys on hyvä lähtökohta kaikelle liiketoiminnan kehittämiselle. Autamme sinua hahmottamaan markkinaa, kilpailutilannetta ja kuluttajien/asiakkaiden käyttäytymistä sekä tunnistamaan potentiaaliset kasvualueet. Tässä hyödyllisiä menetelmiä ovat esimerkiksi tarpeisiin ja motiiveihin perustuvat segmentoinnit tai haluttuun kohderyhmään keskittyvä syvällisempi laadullinen tutkimus.

Palveluihimme kuuluvat esim.

 • Markkinatutkimus
 • Kategoria-analyysi
 • Kilpailija-analyysi
 • Segmentointi
 • Kohderyhmäanalyysi
 • Päättäjämallinnus

Vahvan ja merkityksellisen brändin rakentaminen edellyttää kohderyhmän ja kilpailukentän syvällistä ymmärrystä. Pyrimme brändisi nykyisen aseman sekä tärkeimpien vahvuuksien ja heikkouksien ymmärtämisen ohella tavoittelemaan myös syvempiä näkemyksiä kohderyhmien tarpeista, motiiveista ja toiveista ja siten tunnistamaan kehitystarpeita ja mahdollisuuksia. Rakenneyhtälömallinnuksen avulla tunnistamme myös teemat, jotka rakentavat brändiäsi tehokkaimmin.

Palveluihimme kuuluvat esim.

 • Bränditutkimus
 • Kilpailija-analyysi
 • Driver-analyysi
 • Jatkuva brändiseuranta / brand tracking

Autamme sinua luomaan brändin mukaisia, asiakasuskollisuutta vahvistavia kokemuksia. Asiakaskokemuksen kehittäminen alkaa usein asiakaspolun määrittelyllä ja sen varrella syntyvien kokemusten kartoittamisella. Luonnollinen seuraava askel on tunnistaa asiakkaalle tärkeät kohtaamiset ja keinot niiden kehittämiseen.

Asiakaskokemusta voidaan tutkia monin tavoin, aina laajasta bränditason asiakastyytyväisyys- tai NPS-tutkimuksesta erilaisiin laadullisiin menetelmiin, asiakaspolun yksityiskohtiin ja yksittäisten palvelujen käytettävyyteen.

Palveluihimme kuuluvat esim.

 • Asiakastyytyväisyystutkimukset ja NPS
 • Asiakaspolun kartoitus
 • Asiakaspersoonat
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen
 • Käytettävyystutkimukset

Uusien asiakas- tai kuluttajatarpeiden tunnistaminen on parhaimmillaan merkittävä kasvun lähde. Tätä tavoitetta tukeva tutkimus voi paljastaa myös muita mahdollisuuksia portfolion kehittämiseen.

Hintajoustotutkimuksien avulla voimme auttaa sinua myös määrittämään optimaalisen hintapisteen tuotteillesi ja palveluillesi.

Palveluihimme kuuluvat esim.

 • Kategoriatutkimukset
 • Käyttäytymistutkimukset
 • Hinnoittelun optimointi
 • Hintajoustoanalyysi

Uskomme asiakaslähtöiseen innovointiin. Osallistamalla kohderyhmääsi voimme ideoida ja iteroida tuote- ja palvelukonsepteja. Teemme myös konseptitestejä kaikilla tarvittavilla tasoilla ideoista ominaisuuksiin, pakkauksiin ja markkinointiviestintään. Testien avulla autamme sinua ennustamaan kiinnostusta ja ymmärtämään, miten onnistumisen edellytyksiä voidaan parantaa edelleen.

Palveluihimme kuuluvat esim.

 • Tarpeiden tunnistaminen
 • Konseptitestaus
 • Tuotetestaus
 • Pakkaustestaus
 • Mainonnan testaus

Varmistamme, että saat parhaan hyödyn irti markkinointi-investoinneistasi. Autamme tunnistamaan parhaimmat markkinoinnilliset toteutukset tai tärkeimmät viestinnälliset teemat jo ideatasolla. Esitestaamalla voit varmistaa viestin läpimenon ja siten varmistaa investointien tehokkuuden. Toteutamme myös tarvittavat kampanjamittaukset, jotka mahdollistavat jatkuvan oppimisen. Toteutamme myös moninaisia tutkimuksia, joiden avulla tuotetaan tietoa asiakkaidemme viestinnän tueksi ja kiinnostavia sisältöjä heidän omiin kanaviin

Palveluihimme kuuluvat esim.

 • Ennakkotestaus
 • Kampanjamittaukset
 • Markkinointiviestinnän testaus ja optimointi
 • Tutkimukset, jotka tuottavat sisältöjä viestintään

Asiakasymmärryksen vahvistaminen on usein on hyödyllistä aloittaa määrittelemällä tavoitetila – mitä asiakasymmärrys yrityksessänne parhaimmillaan tarkoittaa ja miten sitä tulisi hyödyntää. Autamme hahmottamaan miten hyödyntämistä voisi viedä eteenpäin vertaamalla nykytilaa tavoitteeseen ja tunnistamalla mahdollisia aukkoja tiedoissa tai kehityskohtia tavoissa hyödyntää tietoa. Autamme sekä kehitystyön priorisoinnissa että itse kehityksessä uudistamalla prosesseja, luomalla uusia työtapoja ja tuottamalla tarvittavan tiedon.

Palveluihimme kuuluvat esim.

 • Asiakasymmärryksen tavoitetilan määrittely
 • Asiakasymmärryksen auditointi
 • Tutkimusprosessien kirkastaminen
 • Toimintatapojen määrittely
 • Tiedon hyödynnettävyyden kehittäminen

Työhyvinvointi on keskeisessä roolissa omassa toiminnassamme ja haluamme auttaa myös asiakkaitamme kehittämään sitä omissa organisaatioissaan. Siksi olemme ottaneet käyttöömme parhaat tutkimusmenetelmät ja muuntaneet ne työntekijäkokemuksen kehittämiseen soveltuviksi työkaluiksi.

Palveluihimme kuuluvat esim.

 • Henkilöstön segmentointi
 • Työntekijäkokemuksen kehittäminen